Maqaa Dhaabbatichaa : W.A Baankii Siinqee       Gosa Hojii Dhaabbatichi Irratti Bobba’e : Tajaajila Baankii
Kaappitaala Mallattaa’e : 15,000,000,000.00      Lakk.Galmee Dhaabbatichaa : LLB/MT/024/2021
Kaappitaala Kaffalame : 8,009,237,046.00          Teessoon Waajjira Muummee Dhaabbatichaa : Finfinnee, Kaazanchis
Ku/Magaalaa Qirqoos Aanaa 08, Daandii Joseef Tiitoo Gamoo Odaa.

Waamicha Walga’ii Abbootii Aksiyoonaa W.A Baankii Siinqeetiif taasifame
W.A Baankii Siinqee Yaa’ii Waliigalaa Abbootii Aksiyoonaa Idilee 4ffaa bu’uura Seeraa Daldala Federaala Rippaablika Itoophiyaa keewwaata 366(2), 370, 371, 372, 393(3) fi 394(2) akkasumas bu’uura Barreeffama Hundeeffamaa Baankichaa fooyya’e ba’e keewwata 23 (2) fi 23 (3.4) tiin bakka Abbootiin Aksiyoonotaa ykn bakka bu’oonni seeraa isaanii argamanitti Sanbata duraa (xiqqaa) Caamsaa 3, bara 2016 A.L.I ganama sa’aatii 2:30 irraa eegalee Magaala Finfinnee Hoteela Hiiltanitti adeemsisa waan ta’eef bakka, guyyaa fi sa’aatii armaan olitti eerame irratti argamuun akka hirmaattan Boordiin Daayireektarootaa Baankichaa kabajaan isin beeksisa.

Ajandaawwan Yaa’ii Waliigalaa Idilee 4ffaa

1. Lakkooftoota sagalee Yaa’ichaa moggaasuu;
2. Kooramiin (guutamuun) Yaa’ii gaggeessuuf barbaachisu guutamuu mirkaneessuu;
3. Ajandaawwaan Yaa’ii irratti mari’achuun murteessuu;
4. Abbootii Aksiyoonaa haaraa simachuu fi daddabarsa Aksiyoonaa Baankichaa keessatti hanga Yaa’ii idilee 4ffaan kun       adeemsifamutti ture simachuun raggaasisuu;
5. Qajeelfama kaadhimannaa fi filannoo miseensota Boordii Baankichaa irratti mari’achuun raggaasisuu;
6. Koree filachiiftuu miseensota Boordii Daayireektarootaa filachuu;
7. Filannoo miseensota Boordii Daayirektarootaa gaggeessuu;
8. Qaboo yaa’ii, Yaa’ii idilee 4ffaa mirkaneessuu dha.

Hubachiisa:

 • Abbootiin Aksiyoonaa Yaa’iicha irratti hirmaachuuf dhuftan Waraqaa eenyumaa keessan ibsu (kan haaromfamee) fi seeraa qabeessa ta’e/Paas-poortii Orijinaala koppii tokko waliin qabatanii dhufuun isinirraa eegama.
 • Abbootiin Aksiyoonaa Yaa’iicha irratti qaaman hirmaachuu hin dandeenye karaa bakka bu’aa keessanii Yaa’iicha irratti hirmaachuu ni dandeessu. Unka bakka bu’iinsa kanaa Baankii Siinqee (W.A) Waajjira Muummee Baankichaa Magaala Finfinnee Kutaa Magaalaa Qirqoos Daandii Joseef Tiitoo Gamoo Odaa Darbii 7ffaa ykn Dameewwaan Baankii Siinqeetti guyyoota sadii (3) dura dhiyaachuun guutuun ykn sanada bakka bu’iinsa qaama mootummaa bakka bu’iinsa kennuu fi mirkaneessuuf aangoo qabuun mirkanaa’e fi waraqaa eenyumaa keessan ibsu kan haaromfamee fi seeraa qabeessa ta’e ykn Paas-poortii Oriijinaala koppii tokko (1) waliin qabatanii akka dhuftan kabajaan isin beeksifna.

Boordii Daayireektarootaa
W.A Baankii Siinqee

Share

Name

Job Title

Related Posts

 • ለሲንቄ ባንክ አ.ማ ባለአክስዮኖች የተደረገ የስብሰባ ጥሪ

  የአክስዮን ማህበሩ ስም: ሲንቄ ባንክ አ.ማ               የአክስዮን ማህበሩ ዓይነት: የባንክ [...]

 • Waamicha Walga’ii Abbootii Aksiyoonaa W.A Baankii Siinqeetiif Taasifame

  Maqaa Dhaabbatichaa : W.A Baankii Siinqee       Gosa Hojii Dhaabbatichi Irratti Bobba’e : Tajaajila Baankii [...]

 • Siinqee Bank Organizes Iftar Dinner Cerimony for Its Customers

  Siinqee Bank Organizes Iftar Dinner Cerimony for Its Customers Siinqee Bank, on Friday 15th of May [...]