Akkaataa Seera Itti Fayyadama Baajataa 50/30/20 tti, namni tokko galiisaa ji’aa gibira irraa bilisa ta’e bakka sadiitti qoodee itti fayyadamuu qaba. Innis 50% fedhii bu’uuraatiif, 30% wantoota barbaadnuuf, akkasumas 20% ammo Qusachuu barbaachisa. Namni galii dhaabbataa qabu tokko ittifufiinsaan waan kana hojiirra oolchuu akka qabu seerrichi ni ajaja. Galii gahaa argachuu dhiisullee namni tokko dinagdeesaa fooyyessuf waan argaturraa hanga tokko qusachuun barbaachisaa akka ta’e isin yaaddachiifna.

𝗕𝗮𝗮𝗻𝗸𝗶𝗶 𝗸𝗲𝗲𝗻𝘆𝗮𝘁𝘁𝗶 𝗾𝘂𝘀𝗮𝗱𝗵𝗮𝗮; 𝗡𝘂 𝘄𝗮𝗹𝗶𝗶𝗻 𝗴𝘂𝗱𝗱𝗮𝗱𝗵𝗮𝗮!

#Siinqee_Bank    #Baankii_Siinqee    #ሲንቄ_ባንክ
#EMPOWERED_TOGETHER

Share

Name

Job Title

Related Posts

  • ለሲንቄ ባንክ አ.ማ ባለአክስዮኖች የተደረገ የስብሰባ ጥሪ

    የአክስዮን ማህበሩ ስም: ሲንቄ ባንክ አ.ማ               የአክስዮን ማህበሩ ዓይነት: የባንክ [...]

  • Waamicha Walga’ii Abbootii Aksiyoonaa W.A Baankii Siinqeetiif Taasifame

    Maqaa Dhaabbatichaa : W.A Baankii Siinqee       Gosa Hojii Dhaabbatichi Irratti Bobba’e : Tajaajila Baankii [...]

  • Siinqee Bank Organizes Iftar Dinner Cerimony for Its Customers

    Siinqee Bank Organizes Iftar Dinner Cerimony for Its Customers Siinqee Bank, on Friday 15th of May [...]