Baankiin Siinqee fi Yuunivarsitiin Salaalee hojii hubannoo hawaasaa gabbisuurratti waliin hojjechuuf waliigaltee walhubannaa mallatteessan. Pirojektiin hubannoo hawaasaa gabbisuurratti kaayyeffate kun itti fayyadama faayinaansii fi hojii biizinasii ilaalchisee hubannoo qonnaanbultoota, keessattuu dubartootaa fi dargaggootaa gabbisuurratti kan xiyyeeffatuudha.
——————————————————–
Siinqee Bank signed a memorandum of understanding with Salale University to work together on community capacity building to enhance financial literacy and business skills. The project targets farmers mainly women and youth who are organized in MSME.

#Waliigaltee Walhubannoo Mallattaa’e
#MoU Signed

Share

Name

Job Title

Related Posts

  • ለሲንቄ ባንክ አ.ማ ባለአክስዮኖች የተደረገ የስብሰባ ጥሪ

    የአክስዮን ማህበሩ ስም: ሲንቄ ባንክ አ.ማ               የአክስዮን ማህበሩ ዓይነት: የባንክ [...]

  • Waamicha Walga’ii Abbootii Aksiyoonaa W.A Baankii Siinqeetiif Taasifame

    Maqaa Dhaabbatichaa : W.A Baankii Siinqee       Gosa Hojii Dhaabbatichi Irratti Bobba’e : Tajaajila Baankii [...]

  • Siinqee Bank Organizes Iftar Dinner Cerimony for Its Customers

    Siinqee Bank Organizes Iftar Dinner Cerimony for Its Customers Siinqee Bank, on Friday 15th of May [...]